Všeobecné lékařství

Patologie (PAT/VCA11 a PAT/VCB11) – studijní obor všeobecné lékařství

Úkolem předmětu je seznámení studentů s příčinami nemocí, jejich základními patogenetickými mechanismy, morfologickými projevy a vzájemnými souvislostmi. Studenti si osvojují základní lékařskou terminologii ve vztahu k obecným aspektům onemocnění. V 5. semestru je výuka zaměřená na obecnou patologii (nekrózy, gangrény, atrofie, dystrofie, poruchy distribuce vody a metabolismu minerálů, pigmentace, cirkulační poruchy, záněty, obecná onkologie, etiologická patologie). V 6. semestru se studenti věnují speciální (systémové) patologii (perikardu, myokardu, endokardu, cév a krevního ústrojí, dýchacího ústrojí, zažívacího ústrojí, močového ústrojí, pohlavního ústrojí, nervového systému, pohybového systému, endokrinního systému, kůže a novorozence). Souběžně probíhá výuka PBL (Problem Based Learning) - alternativní forma výuky vedoucí k samostatné práci studentů, dovolující jejich aktivní přístup. Vyučující moderuje průběh praktika s nasměrováním k vyřešení určitého problému. Praktikum je rozděleno na histologii, demonstraci a kazuistiku. Studium patologie je zakončeno dílčí zkouškou, která se skládá z praktické části, v níž student prokáže praktickou znalost patologických změn ve světelném mikroskopu a dále z části testové a vlastní ústní zkoušky.

OD ZAČÁTKU LETNÍHO SEMESTRU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 NALEZNETE VŠECHNY INFORMACE NA PORTÁLU www.upol.cz PO PŘIHLÁŠENÍ DO COURSEWARE!

Molekulární patologie (PAT/VCB31) – studijní obor všeobecné lékařství

Molekulární patologie je podobor patologie, který zkoumá mechanizmy vzniku nemocí a molekulární interakce, které je provází. Využívá přitom nativní nebo fixovaný tkáňový materiál získaný pro bioptické účely a výsledky dává do kontextu s klinickým průběhem. Předmět bezprostředně navazuje na studium klasické patologie a patologické fyziologie, jejichž poznatky dále rozvíjí a interpretuje z hlediska prognostického, prediktivního i potenciálně terapeutického.
Studium zakončeno zápočtem.

 Klinicko-patologické semináře (PAT/VC021) – studijní obor všeobecné lékařství

Předmět kategorie B. Studenti se učí spojit znalosti s klinickým průběhem onemocnění pro stanovení správné diagnózy. Učí se též skupinové spolupráci a využití různých pramenů informací. Vše probíhá v součinnosti s I., II. a III. interní klinikou, Novorozeneckým oddělením, Urologickou klinikou, Dětskou klinikou a I. chirurgickou klinikou. Studium je zakončeno zkouškou.

 

Metodické základy patologie (PAT/VCB41) – studijní obor všeobecné lékařství

Předmět kategorie C. Cílem předmětu je seznámit studenty 2. ročníku s oborem Patologie a zejména s jeho moderními metodologiemi. Zvláštní důraz je kladen na interpretaci výsledků jednotlivých vyšetření s ohledem na jejich význam v klinické medicíně. Studenti budou seznámeni se základy speciálních histologických technik, moderními metodami vizualizace buněk a tkání, histochemickými a imunohistochemickými metodami, hybridizačními metodami, mikrodisekčními a mikročipovými technologiemi.

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.