Pokyny pro atestanty patologie

INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU PATOLOGIE

konané na LF UP v Olomouci ve dnech 16. – 17. 6. 2014

garant oboru prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

 

Přístup k atestační zkoušce

K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech tří platných vzdělávacích programů (VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011 dle jejich platnosti v době zařazení a s možností si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene. Doložení praxe musí odpovídat podmínkám plnění na akreditovaných pracovištích.

Řádně vyplněná přihláška, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami se zasílá 90 dní před konáním atestace, tzn. nejdéle do 17. 3. 2014. Později zaslané přihlášky budou řešeny individuálně. Přihlášku zašlete na adresu: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Referát specializačního vzdělávání, tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc, viz http://www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/atestace/

 

Organizace zkoušky

Praktickou a teoretickou část zkoušky lze absolvovat pouze po zaslání Přihlášky k atestační zkoušce na pořádající LF UP v Olomouci. Zkouška bude pro přihlášené organizována v jednom dni, nejprve část praktická, pak teoretická. Neúspěch v prvé části znamená nemožnost pokračovat a výsledek celé zkoušky je „neprospěl“.

Další konkrétní informace a organizační pokyny obdrží každý přihlášený uchazeč v Pozvánce k atestační zkoušce, která mu bude zaslána 30 dní před termínem konání atestace.

 

Věstník MZ 1/2013

Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP vyd. v r. 2011 kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ – u těchto kurzů stanovuje délku platnosti na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na 10 let od jeho absolvování. Absolvování znovu zařazených kurzů pro lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP r. 2011 je povinně vyžadováno od termínů podzimních atestací 2013.

 

Předatestační stáž

Stáž pořádá Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc ve dnech 24. 4. – 11. 6. 2014 (bližší informace na http://www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/teoreticke-kurzy/).

Přihlášku je nutné zaslat do 31. 3. 2014 (ke stažení zde: http://www.fnol.cz/odborne-staze.asp) .

Kontaktní osoba FN: Mgr. Věra Sukopová, vera.sukopova@fnol.cz, 588 442 326.

Cena stáže:        15.000,- Kč

 

Publikační činnost

Požadovanou publikační činnost dle jednotlivých VP zasílejte spolu s přihláškou. V případě pozdější publikace doložte nejpozději 1 týden před konáním atestace na adresu referátu specializačního vzdělávání.

 

Předložení výkonů, logbook

Pokud nevlastníte logbook (VP 2005), pak je možné provedené výkony doložit formou seznamu, který je vyexportován z laboratorního informačního systému. Musí být zřejmé, že všechna vyšetření byla skutečně provedena.

 

Případné odborné konkrétní dotazy

Můžete se obracet písemně přímo na garanta oboru prof. MUDr. Z. Koláře, CSc., e-mail: zdenek.kolar@upol.cz

 

Otázky k atestaci

Platné atestační otázky jsou oficiálně zveřejněny MZ ČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html

 

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.